Kampustapahtumat 5.11. Kotka ja 7.11. Kouvola

Mia Janhunen ja Markku Merovuo Kotkan kampuksella 5.11.2019

LEHDISTÖTIEDOTE Kouvola-Kotka
Julkaisuvapaa 5.11.2019                                                                                                                

Kaakkois-Suomi innovaatiopalvelun pilottialueena

Valtakunnallinen Keksintösäätiö ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus käynnistävät Ideasta innovaatioksi-kasvupalvelupilotin, minkä tavoitteena on kartoittaa kasvupolun pullonkaulat ja luoda malli maakun-tarajat ylittävälle yhteistyölle alueen toimijoiden kesken.

Ensimmäisenä toimenpiteenä lähetettiin alueen avaintoimijoille kysely, jossa kartoitettiin nykyisiä innovaatiotoimintaa edistäviä palveluita ja kehittämistarpeita. Kyselyn yhteenvedon mukaan innovaa-tioiden edistämispalveluiden tarjoajia on jo useita, mutta niin avaintoimijat kuten niiden asiakkaansakin kokevat palveluiden koordinoinnin edelleen vajavaiseksi. Palvelupolku näyttäytyy hajanaisena. Oikean organisaation ja riittävän asiantuntijuuden omaavan henkilön löytäminen on haasteellista: Palvelun-tuottajan vaihtuessa asiakas joutuu mahdollisesti aloittamaan prosessin alusta, sillä tieto palveluntarjoajien välillä ei kulje.

Jokaisen idean esittäjän tulisi saada käyttöönsä parhaan osaamisen ja palvelun – riippumatta siitä, mihin toimijaan otetaan yhteyttä. Osaamisen ja resurssien paremman kohdentamisen lisäksi kaivataan palve-luiden parempaa markkinointia ja ennen kaikkea aktiivisempaa asiakaslähtöisyyttä.

Ideasta innovaatioksi -kumppanuuspilotti toteutetaan kumppanuusoperaationa tiiviissä yhteistyössä Kaakkois-Suomen innovaatioiden edistämisorganisaatioiden kanssa. Ensimmäiset avaintoimijoiden kump-panuuspajat järjestettiin 23.10.2019 Lappeenrannassa ja 25.10.2019 Kouvolassa.


Kymen Innovaatioyhdistys mukana

Myös Kymen Innovaatioyhdistys ry on kehittämistoiminnassa mukana. Yhdistys on vaikuttanut siihen, että valtakunnallinen Keksintösäätiö on saatu kiinnostumaan Kaakkois-Suomesta ja tuomaan alueen käyttöön monivuotisen Tuoteväylä-osaamisen. Koko maan kattava hyvin toiminut Tuoteväylä-palveluhan loppui vuonna 2014 kun valtio lopetti sen rahoituksen ja siirsi sen omaksi toiminnakseen. Nyt pyritään luomaan jotain samantyyppistä mutta uudistettuna ja alueilta ponnistaen ja kiinnittämään erityistä huomiota keksintö- ja innovaatiotoiminnan edistämisen alkupäähän sekä innovaattoreiden/keksijöiden löytämiseen palveluiden ääreen.

Kymen Innovaatioyhdistys on myös käynnistänyt verkostoitumisen alueen koulutus- ja kehittämisorgani-saatioiden kanssa. Yhdistyksen tavoitteena on innovaatiotoiminnan edistämisen lisäksi saada uusia jäseniä mukaan toimintaansa. Konkreettista yhteistyötä on jo käynnistelty Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n (XAMK), Kouvolan aikuiskoulutuskeskus Taitajan ja elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation Oy:n (Kinno) kanssa. Neuvottelut on myös aloitettu Etelä-Kymenlaaksossa koulutuskuntayhtymä Ekamissa. Yhdistys on lisäksi mukana Kaakonkulman ja Viipurin yhteisen innovaatiopalkinnon suunnittelu- ja valmistelutyössä. Näkyvyyttään yhdistys pyrkii kehittämään olemalla mukana muun muassa maakunnan oppilaitosten eri tilaisuuksissa. Seuraavaksi Innovaatioyhdistys on mukana Xamkin Kampus-tapahtumissa 05.11.2019 Kotkassa ja 07.11.2019 Kouvolassa.


Lisätietoja Kymen Innovaatioyhdistykseltä:

Puheenjohtaja Markku Merovuo, markku.merovuo@gmail.com , puh. 044-333 1891
Varapuheenjohtaja Markku Saari, markku.saari@kymp.net , puh. 0400-551 548

Kampustapahtuma Kouvola 7.11.2019

Kymen Innovaatioyhdistys osallistui yhteisellä osastolla Helmihenkilöstö Oy:n kanssa Xamkin kampustapahtumiin Kotkassa 05.11. ja Kouvolassa 07.11. Helmihenkilöstö etsi yhteyttä Sote-alan opiskelijoihin ja Innovaatioyhdistys keksintötoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Kontaktointia osastolla oli vaikka Xamkin opiskelijat pääsivät vierailemaan messuille vain välitunneilla. Mukana olevat n. 25 yritystä olisivat ehkä toivoneet suurempaa läsnäoloa. Merkille pantavaa oli, että kiinnostus teknologiaan on lisääntynyt erityisesti naisopiskelijoiden osalta.

Kymen Innovaatioyhdistys jakoi tilaisuudessa myös tiedotetta jossa kerrottiin, että verkostoituminen alueen koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa on meneillään. Yhdistyksen tavoitteena on innovaatiotoiminnan edistämisen lisäksi saada uusia jäseniä mukaan toimintaansa. Yhdistys on lisäksi mukana Kaakonkulman ja Viipurin yhteisen innovaatiopalkinnon suunnittelu- ja valmistelutyössä.