Ide­a­ky­mi -kil­pai­lul­la ha­e­taan uu­sia kek­sin­tö­jä ja lii­kei­de­oi­ta

Asko Jaakkola, Kuva: Kinno mediapankki

PK Ank/Uutiset
22.9.2020 16:30

Ky­men­laak­sos­sa on pol­kais­tu käyn­tiin ide­a­kil­pai­lu. Tar­koi­tuk­se­na on roh­kais­ta in­no­va­tii­vi­suu­teen ja luo­vuu­teen et­si­mäl­lä, löy­tä­mäl­lä ja pal­kit­se­mal­la in­no­vaa­ti­oi­ta, kek­sin­tö­jä tai ide­oi­ta, joil­la voi­daan näh­dä ole­van kau­pal­lis­ta po­ten­ti­aa­lia.

– Yh­tä­kään uut­ta ide­aa ei pi­täi­si hu­ka­ta, vaan kaik­ki uu­det in­no­vaa­ti­ot oli­si tut­kit­ta­va. Ta­voit­tee­na pi­tää ol­la myös se, et­tä löy­däm­me uut­ta lii­ke­toi­min­taa ja kas­vua yri­tyk­sil­le. Ai­nut­laa­tuis­ta on se, et­tä teem­me asi­as­sa laa­jaa yh­teis­työ­tä koko maa­kun­nan alu­eel­la ja eri toi­mi­joi­den kans­sa uu­sien in­no­vaa­ti­oi­den löy­tä­mi­sek­si. Ide­a­ky­mi -kil­pai­lu on yk­si kei­no roh­kais­ta kek­si­jöi­tä ja yrit­tä­jiä ko­kei­le­maan uu­sia ide­oi­ta, sa­noo tie­dot­tees­sa Team Fin­land kas­vu- ja kan­sain­vä­lis­ty­mis­koor­di­naat­to­ri As­ko Jaak­ko­la Kaak­kois-Suo­men Ely-kes­kuk­ses­ta.

IDE­A­KIL­PAI­LUUN lä­he­tet­tä­vien eh­do­tus­ten si­säl­töä ei ra­ja­ta, ta­voit­tee­na on, et­tä eh­do­tuk­sis­sa ote­taan huo­mi­oon seu­raa­vat Ky­men­laak­son alu­eel­li­set ke­hit­tä­mi­sen pai­no­pis­teet: kes­tä­vä ke­hi­tys sekä lo­gis­tii­kan, bi­o­ta­lou­den ja di­gi­taa­li­suu­den mah­dol­li­suu­det.

– Eh­do­tus voi ol­la esi­mer­kik­si tek­ni­nen rat­kai­su, tuo­te tai pal­ve­lu tai oleel­li­nen tuo­te- tai pal­ve­lu­pa­ran­nus tai pe­rus­tel­tu idea. Eh­do­tuk­sen pi­tää kui­ten­kin ol­la uu­si, ai­em­min jul­kai­se­ma­ton ja to­teut­ta­ma­ton, ker­too tie­dot­tees­sa yri­tys­neu­vo­ja Juk­ka An­ti­la Kou­vo­la In­no­va­ti­o­nis­ta.

KIL­PAI­LU­AI­KAA on 15. mar­ras­kuu­ta as­ti. Lii­kei­dea- ja kek­sin­tö­sar­jo­jen voit­ta­jat pal­ki­taan Kek­sin­tö­sää­ti­ön 3000 eu­ron In­no­Suo­mi-pal­kin­noil­la. Li­säk­si ide­a­sar­jas­sa ja­e­taan muu­ta­ma 300 eu­ron kan­nus­tin­pal­kin­to. Par­haat ide­at pal­ki­taan jou­lu­kuus­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä Ky­men­laak­son In­no­vaa­ti­o­se­mi­naa­ris­sa. Ide­a­ky­mi -kil­pai­lu on pi­lot­ti, joka mah­dol­li­ses­ti le­vi­te­tään mui­hin­kin maa­kun­tiin.

KIL­PAI­LUN jär­jes­tä­vät yh­teis­työs­sä Ky­men­laak­son in­no­vaa­ti­o­ver­kos­toon kuu­lu­vat toi­mi­jat: ke­hit­tä­mi­syh­ti­öt Cur­sor Oy ja Kou­vo­la In­no­va­ti­on Oy, Kaak­kois-Suo­men Ely-kes­kus ja Te-toi­mis­to, Kaak­kois-Suo­men am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu Xamk, Ai­kuis­kou­lu­tus Tai­ta­ja, Kot­kan-Ha­mi­nan seu­dun kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä Eka­mi, Kou­vo­lan seu­dun am­mat­ti­o­pis­to, Ky­men In­no­vaa­ti­oyh­dis­tys, Ky­men Yrit­tä­jät ja Kek­sin­tö­sää­tiö.

Kil­pai­lun sään­nöt ja osal­lis­tu­mis­lo­ma­ke www.kin­no.fi/ide­a­ky­mi

XAMK ja TAITAJA kannustavat opiskelijoitaan innovatiivisuuteen

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu XAMK ja Aikuiskoulutus Taitaja ovat mukana Kymenlaakson Innovaatioverkostossa ja siten ne ovat mukana myös Ideakymi -kilpailun järjestäjinä. Molemmissa oppilaitoksissa kannustetaan opiskelijoita  innovatiivisuuteen ja yrittäjyyteen opinnoissa ja hanketoiminnassa.

Tuotekehitys kuuluu opintovaatimuksiin

”On hyvä muistaa, että innovaatioista 96 % syntyy arjessa eli suurin osa on keksintöjä, jotka liittyvät arkipäivän toimintaamme. Loput neljä prosenttia keksinnöistä syntyvät tieteellisessä tutkimustoiminnassa. Siten meillä kaikilla on mahdollisuus ideoida ja löytää uusia kaupallistettaviakin innovaatioita”, huomauttaa Leena Kaivola, Aikuiskoulutus Taitajan toimitusjohtaja ja rehtori.

Taitajassa on osaksi perusopintoja otettu mukaan ”Taide ja luova ilmaisu” –kurssi, johon kuuluu myös tuotekehitysosio.

”Kurssilla opetetaan taiteeseen liittyviä perusasioita, mutta opintoihin liittyy tuotekehitysharjoitus. Kannustan opiskelijoitamme ajattelemaan ja näkemään, miten omassa toiminnassa voisi asioita tehdä toisin. Uusia ideoita tarkastellaan myös tuotekehityksen kannalta”, kertoo kurssin opettajana toimiva Kaivola.

Käytetyn vaatteen uusi elämä

Muodin ja puvustuksen opiskelija, XAMK, Päivi Asikainen valmistaa kirppareilta löytämistään vaatteista asusteita, muun muassa laukkuja, ja kankaista uusia vaatteita omalla brändillään Von Aidainder, jota hän markkinoi pääasiassa sosiaalisessa mediassa. Hänen tavoitteenaan on toimia tulevaisuudessa yrittäjänä muodin ja vaatteiden parissa.

”Haluan omalla brändilläni vastata tähän nykyiseen vaatealan ahdinkoon, jossa tavoitteena on luoda pikamuotia ja siten saastuttaa ympäristöä. Luonnehdin Von Aidainderia anarkistiseksi pikku antibrändiksi”, Asikainen naurahtaa.

Hän myös vetää ammattikorkeakoulun hanketta Luova yrittäjyys – Pajalta Ruukkiin, jonka tavoitteena on innostaa muotoilun opiskelijoita tuotteistamaan osaamisensa ja kokeilemaan yrittäjyyttä oikeassa myymäläympäristössä. Opiskelijat myyvät omia tuotteitaan Taideruukki Kauppa -myymälässä Kuusankoskella yhdellä Taideruukin ja lähiseutujen yrittäjien kanssa. Päivi Asikainen hakee itse tuntumaa liiketoimintaan kevytyrittäjänä ja suunnitelmissa on oma verkkokauppa.

”Pidän Ideakymi –kilpailua hyvänä mahdollisuutena myös opiskelijoille päästä testaamaan omia ideoitaan ja niiden mahdollisuuksia liiketoiminnaksi”, Asikainen toteaa.

Maakunnallisen Ideakymi –kilpailun ehdotukset pyydetään lähettämään 15.11.2020 mennessä, lisätietoa ja kilpailulomakkeen löydät Kinnon sivuilta.

Ideakymi -kilpailun järjestävät yhteistyössä Kymenlaakson innovaatioverkoston toimijat:

kehittämisyhtiöt Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Aikuiskoulutus Taitaja, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kymen Innovaatioyhdistys ry, Kymen Yrittäjät ry ja Keksintösäätiö.

 

Idea- ja keksintökilpailu

Luonnontuotteiden talteenoton tehostamiseksi

Metsämarjat kiinnostavat maailmalla. Suomessa ei ole riittävästi poimijoita niiden tehokkaaseen talteenottoon. Arktiset Aromit ry ja Keksintösäätiö sr etsivät kaikille avoimen keksintökilpailun avulla ideoita, laitteita ja menetelmiä metsämarjojen poiminnan ja kuljetuksen tehostamiseen. Kehitä laite tai idea laitteesta tai menetelmästä, jolla marjat saadaan nykyistä nopeammin ja vaivattomammin talteen ja pois metsästä kansalaisten, kauppojen ja vientiteollisuuden tarpeisiin.

Idea- ja keksintökilpailu käynnistyy 15.7.2020 ja päättyy A sarjan osalta 31.10.2020 ja B sarjan osalta 28.2.2021. Kilpailuun osallistutaan vapaamuotoisin kilpailuehdotuksin. Kilpailun säännöt tarkempine ohjeineen löytyvät 20.7.2020 lähtien järjestäjien sivuilta: www.keksintosaatio.fi/kilpailu ja www.arktisetaromit.fi tai ne voi myös pyytää järjestäjiltä.

Maa- ja metsätalousministeriö tukee ideakilpailun toteutusta. Kilpailun suojelijana toimii maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Lisätietoja: Arktiset Aromit ry Kauppakatu 20 89600 SUOMUSSALMI puh. 08 6155 5590 info@arctic-flavours.fi www.arktisetaromit.fi Keksintösäätiö sr PL 382 02151 Espoo             puh. 0500 721789 kilpailu@keksintosaatio

EDU-innovaatiokilpailu

 

EDU-innovaatiokilpailun

Event information

Aloituspäivämäärä
 
24.9.2020 klo 15:00
Päättymispäivä
 
24.9.2020 klo 17:00
Tapahtumakaupunki
Webinaari

Ultrahack ja Business Finlandin koordinoima KEINO-verkoston opetustoimen kehittäjäryhmä järjestävät syksyllä 2020 opetustoimen hankintoihin keskittyvän EDU-innovaatiokilpailun. Kilpailun tavoitteena on vahvistaa edtech-ekosysteemiä ja osallistaa hankintoihin toimittajia, esimerkiksi startup-yrityksiä, jotka tyypillisesti eivät osallistu perinteiseen opetusalan hankintaan. Lisäksi tavoitteena on rohkaista julkistoimijoita käyttämään uusia hankintamenetelmiä.
 
Innovaatiokilpailun haasteenasettajia, eli hankinnan toteuttajia, ovat Espoon ja Vantaan kaupungit. Espoo hankkii uutta teknologiaa ja palveluja opetustoimeen, Vantaan hankinnan kohde tarkentuu julkistustilaisuudessa. Innovaatiokilpailua hyödynnetään hankintojen markkinakartoitusvaiheessa.
 
Torstaina 24. syyskuuta webinaarina järjestettävässä julkistustilaisuudessa opetusalan yritykset sekä muut alan toimijat kuulevat:

  • Espoon ja Vantaan innovaatiokilpailuun asettamien haasteiden sisällön ja tavoitteet,
  • kokemuksia innovaatiokilpailun hyödyntämisestä osana innovatiivista hankintaa,
  • syksyn kilpailun aikataulun ja tarkemmat ohjeet osallistumiseen

 
EDU-innovaatiokilpailujen hankintojen suuruusluokka tulee olemaan vuositasolla 100 000 - 250 000€ ja ne toteutetaan vuosina 2020-2022.
 
Ilmoittaudu mukaan kilpailun julkaisutilaisuuteen viimeistään 21.9.2020 täältä.

Keksintösäätiölle uusi hallituksen puheenjohtaja

Juhani Talvela

Tekn.lis. Juhani Talvela on valittu Keksintösäätiön hallituksen puheenjohtajaksi OTK Urho Ilmosen jälkeen. Ilmonen jatkaa hallituksen jäsenenä.

Talvela on kokenut yrittäjä ja liiketoimintaosaaja. Hän luopui v. 2013 yrityskaupalla v. 1995 perustamistaan yhtiöistä ja on jatkanut yrittäjyyden ja strategisen kehittämisen työtä useiden startup- ja pienten yritysten kanssa. Talvela toimii Aalto yliopistossa ja LUT yliopistossa, jonne hän parhaillaan viimeistelee teknologiajohtamisen alaan kuuluvaa väitöskirjaansa pienten yritysten kyvykkyydestä hyödyntää patenttijärjestelmää.
Talvelan näkemyksen mukaan Suomen tulevaisuuden tulee perustua osaamiseen ja innovaatioihin, ja tässä on Keksintösäätiölle paljon tekemistä. Säätiön pitkä kokemus ja hyvä maine keksintöasioiden edistäjänä Suomessa on yhä enemmän tarpeen. Tässä ytimessä ovat keksintöjen potentiaalin tunnistaminen ja kaupallinen hyödyntäminen, IPR suojauksien oikeanlaatuinen hyödyntäminen, sekä globaaleille markkinoille tähtäävä, menestyvä ja työpaikkoja luova yrittäjyys.

Keksintösäätiön hallituksen kokoonpano 2020-2021:
Juhani Talvela varsinainen jäsen puheenjohtaja
Niklas Bruun varsinainen jäsen
Marcus Norrgård varajäsen
Timo Nyberg varsinainen jäsen
Maria Rehbinder varajäsen
Petri Peltonen varsinainen jäsen varapuheenjohtaja
Yrjö Rinta-Jouppi varajäsen
Matti Vesterinen varsinainen jäsen
Markku Merovuo varajäsen
Tord Langenskiöld varsinainen jäsen
Kristian Luoto varajäsen
Urho Ilmonen varsinainen jäsen
Pekka Salmi varajäsen
Mika Kuismanen varsinainen jäsen
Thomas Palmgren varajäsen

Hallituksessa ovat edustettuina Suomen Yrittäjät, IPRUC (korkeakoulujen yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on edistää IPR-koulutusta Suomessa), Suomen Patenttiasiamiesyhdistys sekä Suomen Keksijäin keskusliitto.

InnoSuomi TV Kaakkois-Suomessa

InnoSuomi Alfa TV:n jakso 7 nähdään uusintana keskiviikkona 06.05. klo 17.00. Jakso painottuu Kaakkois-Suomeen. Kuullaan yritystarinat Juha Karvinen (Ecopump Oy - Runtech Oy) ja Yritystarina Veli Hyyryläinen (Elementit E Oy.

Pitchausosiossa Heidi Sjögren perehdyttää katsojat Kaakkois-Suomen amk:n Ship Start Up Festivaaliin. Studiovieraana on Businessenkeli Ali Omar.

Suomesta puuttuu systemaattinen alkupään innovaationeuvonta. Tätä mustaa aukkoa lähdettiin Kaakkois-Suomessa paikkaamaan "Ideasta innovaatioksi kasvupilotilla" Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen rahoituksella. Täydennykseksi on nyt saatu muutakin rahoitusta. Toteutuksesta vastaavat Kymenlaakson innovaatioverkosto ja BusinessMill Etelä-Karjalassa.

InnoSuomi TV:n jaksot ovat katsottavissa myös Youtubessa https://www.kansalaismedia.com/innosuomi

 

 

InnoSuomi TV alkaa la 21.03. klo 17.30 Alfa-kanavalla

 

InnoSuomi-ohjelmasarjan keskiössä ovat suomalaiset keksijät keksintöineen, erilaiset startupit ja alan asiantuntijat. Innovaatiot ovat talouden kasvun edellytys ja siksi Suomen hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeitä. InnoSuomen ensimmäisessä jaksossa esillä on Keksintösäätiön toiminta ja tutustumme Flexoundin äänentoistojärjestelmään, jossa tuntoaisti on oleellinen osa kuuntelukokemusta, haastateltavina ovat keksijä Jukka Linjama ja toimitusjohtaja Mervi Heinaro. Ohjelman pitchausosuudessa meille esitellään kosketusvapaa sähkölukon hallintajärjestelmä, jota on mahdollista käyttää pelkästään biometrisilla tunnisteilla. Jokaisessa InnoSuomi-ohjelmasarjan jaksossa tapaamme myös arvovaltaisen studiovieraan. Tällä kertaa Reidar Waseniuksen haastateltavana keksintöjen suojaamisesta on Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtaja Antti Riivari.

Näin olet luova

HS 07.03.2020 (lyhennelmä) Juha Riihimäki

Luovuutta pidetään harvojen ja valittujen synnyinlahjana. Tämän myytin veljekset Lauri ja Paavo Järvilehto haluavat murtaa. Luovuus ja ideat asuvat meissä kaikissa – ja Järvilehdot tietävät, miten ne houkutellaan esiin.

        -----------------------------

Järvilehtojen työkaluja luovuuteen:

1. Tee asioita: aloita nyt heti uuden työn tai ajatuksen kehittely.

2. Kerää muistiinpanoja: pidä aina mukana muistiinpanoväline (esimerkiksi vihko tai puhelin). Kirjaa ideat ylös heti.

3. Kerää idea-arkistoa. Lajittele oivallukset niin, että pääset ideoihisi käsiksi pitkänkin ajan kuluttua.

4. Mielikuvaharjoittele: käy läpi mielessäsi, miten työskentely sujuu jouhevasti ennen työn aloittamista. Keskity tekemiseen, älä lopputulokseen.

5. Lue paljon ja matkusta. Lataa mieleesi näin uusia ajatuksia ja oivalluksia.

6. Pyydä kommentteja kaverilta. Valitse pari tuttavaa, joiden uskot ymmärtävän työtäsi ja pyydä kommentteja siinä vaiheessa, kun työ ei etene tai kun työ on mielestäsi lähes valmis.

7. Päästä irti ajoissa. Kun olet hionut työtäsi tarpeeksi, tee pieni loppusilaus ja päästä irti. Luova työ ei ole koskaan täysin valmis.

 

Facebook: ELOA JA ILOA KAAKKOIS-SUOMEEN

Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen eli kulttuurista hyvinvointia kuntalaisille on vuosien 2020-21 aikana toteutuva alueellinen kehittämistehtävä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

Päätavoite on kehittää luovan alan, taiteen ja kulttuurin yhteistoimintaa ja toimintamalleja, jotta kuntalaisille tuotettavat kulttuuripalvelut ja muu toiminta vahvistavat asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta.

Kehittämistehtävästä vastaa päätoteuttajana Xamk ja osatoteuttajana LAB. Rahoitus OKM.

#eloailoa #luovaxamk #xamk #LABfinland #okmfi

Projektin projektipäällikkö Piia Klemola Xamk:sta avasi projektin sisältöä Kymen Sanomien mielipide-sivulla 06.03.2020 ja totesi lisäksi mm. seuraavaa: "On olemassa vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että taide- ja kulttuuritoimintaan osallistuminen auttaa parantamaan terveyttä ja hyvinvointia".

 

 

 

Ennätysmäärä uusia jäseniä

Kouvolan Porukkatalolla 12.02.2020 pidetyssä kokouksessa hyväksyttiin ennätysmäärä uusia jäseniä. Kuudesta uudesta jäsenestä on neljä on Kouvolan ja kaksi Kotkan-Haminan seudulta.

Keksintökilpailu Kaakonkulma – Viipuri

Keksintökilpailu on Virolahden ja Miehikkälän eräänlainen muunnelma Kotkan ja Kouvolan kannustinrahasta. Aloitteen kilpailusta teki Kymenlaakson Venäjänkaupan kilta. Sitä on kehitelty eteenpäin Killan, Kymen Innovaatioyhdistyksen, Interfinnin ja Viipurin alueen pk-yritysten kehittämisorganisaation kanssa.

Viipurilaisten kanssa on kokoustettu pari kertaa ja sopimus ja kilpailun säännöt ovat valmistumassa. Teemana on matkailu.

Patoklubin seminaari 03.12.2019 Kuusankoskella

INNOSUOMI - kekseliäs ohjelma

Lehdistötiedote

InnoSuomi - innovatiivinen monikanavamedia - on keksijöitä ja heidän keksintöjään esittelevä 8 osainen ohjelmasarja. Se on kannustava keksijöiden, innovaattoreiden ja startup-yritysten ideoiden, tuotteiden, palvelujen tai digimallinnosten asiantunteva ja kiinnostava tunnetuksi tekijä. InnoSuomi todistaa keksintöjen keskeisen merkityksen innovaatioiden ytimenä ja samalla hyvinvointiyhteiskunnan merkittävänä perustana. Kukin ohjelma nostaa kiinnostavan tarinan ja henkilön kautta aluksi esiin tärkeän pääteeman, esittelee asian ja kuulee siitä tietäviä. InnoSuomi tuo esiin keksijöitä, startup yrityksiä tai antaa aikaa ideaesittelyille. Startupeja tullaan esittelemään sekä pitchauksin että haastatteluin. InnoSuomi studio. Jokaiseen ohjelmaan kuuluu myös studio-osuus, jossa vaikuttaja-, vaikuttavuus- sankari-, tai keksijäpersoonaa lähestytään kunkin jakson pääteemasta kuultuna. Jaksojen teemoja ovat mm. rahoitus, naiset keksijöinä, ideasta innovaatioksi ja kuinka Suomi pärjää innovaatioissa? Lisäksi Innovaattori-verkkotyökalumme antaa mahdollisuuden joko kehittää digitaalisesti ryhmäosaamisen tai yhteistekemisen muodossa esitettyä ideaa tai innovaatiota tai mitata hankkeen suosiota ja hankkia arvioita yleisöltä. Lähetysajat AlfaTV:llä: Ensimmäinen lähetys lauantaisin 21.3. alkaen klo 17.30 ja toinen lähetys keskiviikkoisin klo 18.00. Ohjelma on esillä vahvasti myös monikanavaisena, sillä on esimerkiksi oma YouTube-kanava 


Lisätiedot: Juha Kakkuri 040-5102566 juha.kakkuri@saunalahti.fi